Engelska
Privatinvesterare

Citigroup Global Markets Europe AG

 

https://se.citifirst.com/SE

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

För att ta del av informationen i denna sektion av webbplatsen https://www.citifirst.com (”webbplatsen”), måste du förbinda dig att följa de användarvillkor som uppställs nedan (dessa ”villkor”) och våra villkor för användande (gå till länken på denna webbsida för mer information). Dessa villkor bildar ett bindande juridiskt avtal mellan oss. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda den här sektionen av webbplatsen. Under varje besök i den här sektionen av webbplatsen är du ansvarig för att ha kännedom om och är bunden av den aktuella versionen av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, har du inte rätt att använda den här sektionen av webbplatsen. Genom att klicka på ”Jag accepterar” nedan och få åtkomst till information och material som är tillgängligt i denna sektion av webbplatsen, accepterar du dessa villkor.

Viktigt meddelande: Av juridiska skäl kan innehållet i denna sektion av webbplatsen inte göras tillgängligt för invånare i USA. Detta material och de produkter som beskrivs häri erbjuds inte och riktas inte heller till personer som är medborgare, bosatta eller har hemvist eller säte i USA, och åtkomst av dem är förbjuden.

 

OM DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

Sektionen av webbplatsen finns på https://se.citifirst.com/SE och drivs av ett antal koncernföretag inom Citigroup (”Citigroup”), inklusive Citigroup Global Markets Europe AG (”CGME”, ”vi”, ”oss”. ”vår”) som övervakas av Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Informationen i denna sektion av webbplatsen avser värdepapper (”produkterna”) och tillhandahålls endast för privat bruk. Denna sektion av webbplatsen, och informationen på den, är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte en inbjudan, erbjudande eller uppmaning att engagera sig i någon investeringsverksamhet inklusive att sälja eller köpa några finansiella instrument inklusive, men inte begränsat till, del i några produkter.

 

DIN TILLGÅNG TILL DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

För att få tillgång till information om produkterna har du valt Sverige som ditt hemland. Ditt val kommer att användas av oss för att bestämma vilken information du kommer att ha tillgång till på den här sektionen av webbplatsen. Genom att välja Sverige som ditt hemland och genom att klicka ”Jag accepterar” nedan, uppger, garanterar och intygar du till oss att du är bosatt i Sverige och inte är medborgare, bosatt eller har haemvist eller säte i USA,. Underlåtenhet att ge oss korrekt information behandlas som ett väsentligt brott mot dessa villkor. Alla produkter i förhållande till vilka information finns tillgänglig i denna sektion av webbplatsen är inte tillgängliga på alla geografiska platser, därför är denna sektion av webbplatsen inte avsedd att nås av användare som inte är bosatta i Sverige. Du får inte försöka få åtkomst till andra delar av webbplatsen än denna sektion av webbplatsen. Om ditt bosättningsland ändras måste du ändra tillgång till den sektionen av webbplatsen som gäller för ditt nya bosättningsland. Observera att det här kan leda till att du inte har tillgång till (i) information rörande samma produkter som tidigare, eller (ii) någon information alls (om ditt nya bosättningsland är en ”begränsad jurisdiktion” ).

 

INGEN RÅDGIVNING

Informationen i denna sektion av webbplatsen är tillgänglig endast i informationssyfte och det faktum att CGME har gjort den tillgänglig utgör inte investeringsrådgivning eller en rekommendation att köpa, sälja eller på annat sätt göra transaktioner med någon viss produkt. Produkter innebär vanligtvis en hög risk och är inte nödvändigtvis lämpliga för alla. Produkterna som finns i denna sektion av webbplatsen är endast avsedda för försäljning till sofistikerade investerare som har förmågan att förstå och hantera inblandade risker och är kanske inte lämpliga för dig.

Vid framställandet av informationen i denna sektion av webbplatsen har CGME inte tagit hänsyn till dina särskilda investeringsmål, din ekonomiska situation eller dina investeringsbehov. Ingenting i denna sektion av webbplatsen ska, eller är avsett att, utgöra finansiell, rättslig, redovisnings- eller skatterådgivning och varken CGME, eller någon av dess dotterbolag kommer att ge, eller göra en antydan om att ge, dig investeringsrådgivning till följd av din användning av denna sektion av webbplatsen. Tillgång till denna sektion av webbplatsen skapar inget avtal eller kontrakt enligt vilket CGME eller något av dess dotterbolag förbinder sig  att ge dig någon information eller investeringsrådgivning, och CGME och dess dotterbolag fungerar inte som ditt ombud. Informationen i denna sektion av webbplatsen tillhandahålls enbart på grundval av att du kommer att fatta dina egna investeringsbeslut.

Eventuella produkt-/strategiidéer tillhandahålls av vår försäljnings- och handelsavdelning. Sådant material är därför inte en direkt rekommendation från vår analysavdelning och direktiven om oberoende investerings- och finansanalys gäller inte. Vid de tillfällen då information som tillhandahålls inkluderar utdrag eller sammanfattande material som härrör från analysrapporter  från vår analysavdelning, rekommenderas du att erhålla och granska den ursprungliga rapporten för att se analytikerns fullständiga analys.

Inget erbjudande eller anbud lämnas. Ingenting i denna sektion av webbplatsen utgör, ingår i eller bör betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller inbjudan att köpa eller sälja några produkter som nämns i denna sektion av webbplatsen eller att engagera sig i någon nämnd investeringsverksamhet.

Vi rekommenderar starkt att du söker professionell investeringsrådgivning innan du fattar ett investeringsbeslut.

 

PRISER/HISTORISKA RESULTAT

Alla priser eller värden som tillhandahålls i denna sektion av webbplatsen är endast vägledande. Sådana priser eller värden reflekterar inte faktiska priser eller värden som skulle vara tillgängliga på marknaden vid något givet tillfälle eller vid det tillfälle då du beslutar dig för att köpa eller sälja en andel av en viss produkt. CGME åtar sig inte att uppdatera prisinformationen som finns tillgänglig i denna sektion av webbplatsen. Information om produkters och/eller underliggande investeringars historiska resultat är ingen indikation om framtida avkastning. Inget åtagande görs att någon produkt kommer att, eller sannolikt kommer att, uppnå resultat liknad dem som visas i denna sektion av webplatsen.

 

FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER

Möjligheten att sprida informationen som finns i denna sektion av webbplatsen kan vara begränsad genom lag. Denna sektion av webbplatsen, och informationen på den, är inte riktad till någon person till vilken det är olagligt att göra sådan information tillgänglig. Informationen i denna sektion av webbplatsen är endast tillgänglig för investerare i Sverige och informationen i denna sektion av webbplatsen riktas inte till, och görs inte heller tillgänglig för personer utanför Sverige. Produkterna är inte tillgängliga och prospekt och andra erbjudande material gällande dem kommer inte att distribueras till någon person bosatt i något land där sådan distribution skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering.

 

PRODUKTER

Produkterna  i denna sektion av webbplatsen kanske inte är lämpliga för alla privata investerare. Du bör därför noggrant överväga villkoren för att investera i en produkt samt söka professionell investeringsrådgivning innan du fattar ett beslut att investera i en produkt.

Informationen om produkter som finns i denna sektion av webbplatsen är endast tillgänglig för invånare i Sverige. Du bekräftar dock att valet av Sverige som din bostadsort inte betyder att någon eller alla produkter i förhållande till vilken information som görs tillgänglig, har ansetts lämpliga för dig.

 

ERBJUDANDEHANDLINGAR

Villkoren för produkterna finns i erbjudandehandlingar som förberetts av den berörda emittenten. I erbjudandehandlingarna ingår antingen ett grundprospekt (som kan kompletteras då och då) och slutliga villkor eller en emissionshandling och ett pristillägg (”erbjudandehandlingarna”). Vid eventuella skillnader mellan informationen i denna sektion av webbplatsen angående en viss produkt och villkoren i erbjudandehandlingarna, ska erbjudandehandlingarna råda. Villkoren i erbjudandehandlingarna som avser respektive produkt innehåller riskvarningar som är specifika för den produkten. I den utsträckning du avser att göra en investering i en produkt bör du noggrant läsa erbjudandehandlingarna. I den utsträckning som någon information i denna sektion av webbplatsen, inklusive eventuella erbjudandehandlingar, avser en tredje part som inte är ansluten till CGME, så har den informationen tillhandahållits av den tredje parten och den tredje parten är ensam ansvarig för denna information. CGME åtar sig inget ansvar för sådan tredjepartsinformation.

 

INVESTERA I PRODUKTER

Personer som är intresserade av att göra en investering i en produkt som avses i denna sektion av webbplatsen bör informera sig om (i) de rättsliga kraven i de länder där de har medborgarskap, bosättning, stadigvarande bosättning eller hemvist; (ii) eventuella utländska valutakontrollkrav som kan aktualiseras; och (iii) inkomstskatten och andra skattekonsekvenser som kan vara relevanta för förvärvet, innehavet eller avyttringen av en sådan investering. Du måste göra din egen självständiga bedömning av din behörighet att investera i någon produkt i denna sektion av webbplatsen enligt lagen i det land där du är medborgare, bosatt, har stadigvarande bosättning eller hemvist.

 

RISKVARNINGAR

Varje investering innebär risk. Produkter kan vara högriskinvesteringar som också är föremål för generella marknadsrisker. Du bör inte ingå i några transaktioner om du inte fullt ut har förstått alla sådana risker och självständigt har bestämt att sådana transaktioner är lämpliga för dig. Observera i detta sammanhang att:

• investeringar i produkter kan innebära stora risker inklusive, men inte begränsat till, ränterisk, valutarisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk, politisk risk, företagsrisk och nuvarande värde;

• priset på och värdet av produkterna är inte garanterade;

• produktens värde kan fluktuera signifikant mellan produktens inköpsdatum och inlösen;

• produktens värde påverkas av priset eller nivåer av den underliggande tillgången, som kan fluktuera väsentligt och exponera produkten för förluster;

• produktens värde kan gå ner såväl som upp och du kan få tillbaka mindre än det du initialt investerade;

• prisfluktuationer i motsvarande instrument  påverkar produktens värde;

• Produktpriserna är volatila. Om värdet på de underliggande tillgångarna inte rör sig i den förväntade riktningen kan förluster i samband med produkten vara proportionellt större än förluster i den underliggande tillgången;

• Produkter har generellt en bestämd löptid och kan förfalla utan värde; investerare bör därför räkna med förluster upp till beloppet av det ursprungliga inköpspriset (och transaktionsavgifter som därmed uppkommit);

• tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. I den mån denna sektion av webbplatsen innehåller några indikationer på framtida resultat är sådana prognoser inte en tillförlitlig indikator om framtida resultat;

• värdet av produkter kan påverkas av förändringar i relevanta utländska valutakurser;

• Produkter kan vara föremål för förtida inlösen under vissa omständigheter, såsom förbud eller av skattemässiga skäl. Under sådana omständigheter kan produkter lösas innan förfallodagen för betydligt mindre än deras ursprungliga inköpspris;

• skattemässiga antaganden kan ändras om lagen ändras och värdet av skattebefrielse (om någon) beror på dina individuella omständigheter. Du bör konsultera dina egna skatterådgivare för att förstå eventuella tillämpliga skattekonsekvenser;

• marknaden för produkter kan vara begränsad på grund av brist på likviditet eller låg handelsvolym. Det innebär att det kan vara svårt att sälja dem till ett rimligt pris och, under vissa omständigheter, kan det vara svårt att sälja dem till något pris överhuvudtaget. Investerare bör inte förlita sig på att sälja produkterna vid en viss tidpunkt eller för ett visst belopp;

• investerare kanske inte kan säkra (”hedga”) riskerna med dessa investeringar. Investerare kan göra lika stora förluster på säkrade transaktioner såväl som förluster på produkterna. Varken emittenten eller något dotterbolag ger några försäkringar eller garantier för produktens prestanda och är inte skyldig att tillhandahåll en marknad för eller att återköpa produkterna; och

• insolvens eller oförmåga att uppfylla betalningsskyldigheter för någon institution som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller som fungerar som en motpart, kan orsaka ekonomiska förluster i produkten eller förseningar vid mottagande av pengar som väsentligt kan påverka värdet av din investering.

Ovanstående lista över riskfaktorer är inte fullständig och du kan vara utsatt för stor risk när du innehar produkten. Du hänvisas till de respektiveerbjudandehandlingarna för enskilda produkter för en fullständig lista över riskfaktorer. Vi rekommenderar starkt att du söker professionell investeringsrådgivning innan du fattar ett investeringsbeslut.

 

DIN ANVÄNDNING AV DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

Du får inte använda denna sektion av webbplatsen (eller tillåta eller påbjuda andra att använda den) enligt följande:

• för olagligt, olämpligt eller illegalt syfte eller verksamhet;

• för att sprida eller ta emot information som är obscen, oanständig, pornografisk, sadistisk, grym eller rasistisk i innehållet, av sexuellkaraktär, som främjar eller uppmuntrar diskriminering, hat eller rasism eller som kan leda till rättsliga åtgärder av någon anledning;

• på ett sätt som är avsett att hota, trakassera eller skrämma;

• för att bryta mot Citigroups, CGME:s eller någon tredjeparts upphovsrätt, varumärke, proprietära- eller andra immateriella rättigheter;

• för att skada Citigroups eller CGME:s namn eller rykte eller CGME:s dotterbolag eller någon tredjepart;

• för att utge dig för att vara någon av Citigroups eller CGME:s medarbetare eller en annan person, eller använda ett falskt namn vid användning av denna sektion av webbplatsen, eller antyda en samhörighet med Citigroup eller CGME;

• för att bryta sig förbi Citigroups eller CGME:s säkerhetsåtgärder eller tränga in i andra enheters system (”dataintrång”);

• för att överföra oönskade mängder med e-postmeddelanden (till exempel skräppost) eller att avlyssna, störa eller omdirigera e-post som är avsedd för andra som använder denna sektion av webbplatsen;

• för att generera en överdriven mängd av internettrafik, för att störa Citigroups eller CGME:s nätverk eller andras användning av denna sektion av webbplatsen eller för att engagera sig i aktiviteter som är utformade för att, eller ha effekten av att, försämra eller neka tillgång till tjänsten till andra användare av denna sektion av webbplatsen eller andra;

• att föra in virus, maskar, skadlig kod och/eller trojanska hästar på internet eller på denna sektion av webbplatsen eller någon annan enhets system och det är ditt ansvar att se till att det du laddar ner eller väljer för din användning av denna sektion av webbplatsen är fri från sådana föremål;

• att skicka eller överföra information som är ärekränkande, bedräglig eller vilseledande inklusive, men inte begränsat till, bedrägerier som ”tjäna-pengar-fort”-system eller ”pyramid/kedje”-brev; och/eller

• att överföra konfidentiell eller skyddad information, förutom uteslutande på egen risk.

När du besöker denna sektion av webbplatsen kommer CGME:s server att registrera din IP-adress tillsammans med datum, tid, sidor som besökts och varaktigheten för ditt besök. Obeservera att CGME använder cookies, ibland även kallade kakor, på den här sektionen av webbplatsen. En cookie är en liten datafil. Sådana cookies hämtar inte information om dig som lagras på din hårddisk och skadar inte eller förstör din dator eller datafiler. Du är inte skyldig att acceptera en cookie som CGME skickar till dig, och du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies.

När du använder denna sektion av webbplatsen måste du följa alla gällande lokala, nationella och internationella lagar och förordningar, inklusive de som rör datasekretess, internationell kommunikation och export av teknisk- eller personlig data. Det kan vara olagligt att ladda ned informationen i denna sektion av webbplatsen i vissa länder och CGME och dess koncernbolag avsäger sig allt ansvar om någon användare av denna sektion av webbplatsen laddar ned någon information från denna sektion av webbplatsen i strid med någon lag eller förordning i Sverige.

 

ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

Tillgång till denna sektion av webbplatsen ges på tillfälligbasis och CGME förbehåller sig rätten att utan förvarning återkalla eller ändra tjänsten som tillhandahålls på denna sektion av webbplatsen.

Information och åsikter som finns i denna sektion av webbplatsen har sammanställts eller ankommit till CGME från källor som tros vara pålitliga. Alla åsikter som tillskrivs CGME utgör dess bedömning vid det datumdå materialet upprättades och den kan ändras utan förvarning.

CGME är ansvariga – förutom i fall av kroppsskada – endast för avsiktlig försummelse (Vorsatz) eller grov vårdslöshet (grobe Fahrlässigkeit). Dessutom kommer CGME att vara ansvariga för vanlig oaktsamhet (leichte Fahrlässigkeit) av grundläggande skyldigheter, begränsad till vanligen förutsebara skador.

Härmed godkänner du att inte väcka åtal mot oss eller vidta åtgärder, oberoende av några gällande krav mot CGME, dess respekterade medlemmar från myndigheter (organ), medarbetare och agenter (Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen) från CGME eller dess dotterbolag. Detta gäller inte vid kroppsskada såväl som vid avsiktlig försummelse.

 

INTRESSEKONFLIKTER

CGME, bolag i samma koncern som CGME och deras styrelsemedlemmar, ledning, medarbetare eller kunder (”Citi-enheten”) kan ha andra affärsförhållanden med och tillgång till information från emittent(-er) av värdepapper, finansiella instrument eller andra typer av intressen som är identiska med eller relaterade till transaktioner som har ingåtts med investerare.

En Citi-enhet kan ha olika roller i relation till produkterna och kan, som sådan, ha en intressekonflikt som uppstår till följd av den roll som den utför i relation till produkterna eller till följd av dess aktiviteter mer generellt. En Citi-enhet kan ha skyldigheter gentemot andra personer än innehavarna av produkten. Dessa andra personers intressen kan skilja sig från de intressen som innehavarna av produkten har och i sådana situationer kan Citi-enheten fatta beslut som påverkar sådana innehavare negativt.

En Citi-enhet kan ha eller ha haft ägarandel eller långa eller korta positioner i några finansiella instrument som ligger till grund för produkten eller andra finansiella instrument som hänvisas till i denna sektion av webbplatsen och kan när som helst göra inköp och/eller försäljning i dem som huvudansvarig eller agent. Dessutom kan CGME och/eller dess dotterbolag agera eller har agerat som marknadsgarant med avseende på ett underliggande finansiellt instrument eller ingått i ett arrangemang för att säkra marknadsrisken i samband med ett sådant finansiellt instrument.

CGME har en intressekonfliktpolicy som specificerar de förfaranden som den följer och de åtgärder som den har vidtagit för att undvika sådana konflikter eller hantera sådana konflikter på ett sätt som säkerställer en rättvis behandling av sina kunder.

 

LÄNKAR I SEKTION AV WEBBPLATSEN

Där den här sektionen av webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredjepart, tillhandahålls dessa länkar endast för din information och utgör inte någon form av rådgivning eller rekommendation och – i den utsträckning som länkar till andra webbplatser och källor som tillhandahålls av tredje part länkar till information om andra investeringsprodukter – är detta inte att behandlas som någon form av avsiktlig direkt eller indirekt marknadsföring av sådana produkter i Sverige. CGME har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och varken CGME eller något bolag i samma koncern som CGME lämnar någon utfästelse om huruvida sådana webbplatser eller resurser är korrekta eller fullständiga samt har inte och kommer inte granska eller uppdatera dem. Varken CGME eller något eller något bolag i samma koncern som CGME tar något ansvar för webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredjepart, eller för eventuell förlust eller skada som kan uppstå av din användning av dem.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

CGME är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i denna sektion av webbplatsen och materialet som publiceras på den. Dessa verk skyddas av lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls. Du får använda materialet i denna sektion av webbplatsen och ladda ner och reproducera det i papperskopia endast för din egen användning   och endast om du behåller och inte ändrar några upphovsrättsliga- eller andra  meddelanden. Sådant material får inte heller reproduceras, distribueras, lagras i ett datasystem, länkas till, modifieras eller överföras, i någon form eller på något sätt (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan föregående skriftligt samtycke från CGME. Ingenting i denna sektion av webbplatsen ska tolkas som att en licens eller någon annan rättighet beviljas till eller i relation till någon av CGME:s eller något bolags i samma koncern som CGME eller någon tredjeparts rättigheter såsom varumärken..

 

DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar och använder personuppgifter, som du delar med oss när du besöker vår webbplats, i enlighet med lagkraven för e-handel.

På denna webbplats samlar vi in personliga- och icke-personliga uppgifter.

Icke-personlig information

När du besöker vår webbplats, samlar vi in icke-personlig information som till exempel vilken webbläsare och vilken version du använder, vilken typ av operativsystem du har och från vilken webbplats du kom från eller annons du tittade eller klickade på. Den här informationen hjälper oss att tillhandahålla en online-upplevelse som matchar din enhet och för att hantera vår onlineannonsering.

 

Personlig information

Utöver informationen som beskrivs i föregående sektion kan vi även samla in personlig information såsom din IP-adress. Insamlingen av denna personliga information gör att vi kan erbjuda dig en interaktiv online-upplevelse.

 

Kakor eller cookies

En kaka eller cookie är en liten textfil som en webbserver kan placera på din dator när du besöker en webbplats (”cookie”). Filen identifierar en unik dator. Information som lagras i en cookie som skickas av Citi kan endast läsas av Citi eller företag som vi arbetar med för att driva denna webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med våra webbplatser genom att ge information om de besökta områdena, tiden som spenderats på webbplatsen och eventuella problem som uppstått, som till exempel felmeddelanden. Detta hjälper oss att förbättra prestandan på våra webbplatser.

Du kan kontrollera om du vill acceptera cookies eller inte. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa funktioner och tjänster på vår webbplats inte fungera korrekt eftersom vi kanske inte kan känna igen dig.

 

Om du föredrar att inte acceptera cookies kan du:

 

Ändra dina webbläsarinställningar till att meddela dig när du tar emot en cookie, vilket låter dig välja om du vill acceptera den eller inte

 

Ställa in din webbläsare att automatiskt inte acceptera några cookies

 

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter där det är nödvändigt att göra så enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med någon annan information som innehas av Google. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av informationom dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

 

Du kan förhindra Googles insamling och användning av information (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

För frågor rörande behandling av information, i allmänhet relaterade till dataskydd eller vid eventuella klagomål, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:

Kurt Küpper

Dataskyddsombud på Citigroup Global Markets Europe AG

E-post: Data.Privacy.Office.Germany@citi.com

 

TILLÄGG TILL DESSA VILLKOR

CGME kan ändra dessa villkor när som helst genom tillägg på den här sidan. Du förväntas titta på den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar som CGME gör, eftersom de är bindande för dig.

Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller behörig myndighet bedöms vara olaglig, upphävd, ogiltig eller inte verkställbar enligt lagen i någon jurisdiktion ska lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av övriga av dessa villkor i den jurisdiktionen inte påverkas, och lagligheten, giltigheten och verkställbarheten av alla dessa villkor i någon annan jurisdiktion ska inte påverkas.

 

YTTERLIGARE VILLKOR

Dessa villkor anger de villkor på vilka du kan använda denna sektion av webbplatsen och gäller för varje sida av denna sektion av webbplatsen, varesig dessa villkor visas på varje enskild sida eller inte. Din användning av vissa delarav denna sektion av webbplatsen kan vara föremål för separata eller ytterligare villkor. Genom åtkomst till sådana sidor godkänner du att vara bunden av dessa separata eller ytterligare villkor. I händelse av konflikt mellan villkoren och dessa ytterligare eller separata villkor, kommer dessa separata eller ytterligare villkor att styra din användning av dessa delar eller sidor av denna sektion av webbplatsen.

 

DISTRIBUTIONSVILLKOR

Genom att engagera dig i aktiviteter relaterade till marknadsföring och distribution av någon av de produkter som finns på denna sektion av webbplatsen, kommer du att anses ha kommit överens om och accepterat vår standardform av distributionsvillkor, som finns tillgänglig på följande webbplats: www.citifirst.com/distribution

 

LAG OCH SKILLNADER

Dessa villkor och eventuella utomkontraktuella förpliktelser som följer av eller är förbundna med dem styrs av tysk lag och dessa villkor ska tolkas i enlighet med tysk lag. Tyska domstolar kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister som uppkommer ur, eller är relaterad till, användningen av denna sektion av webbplatsen.

 

OM Citigroup Global Markets Europe AG

CGME är registrerad hos den lokala domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland med registreringsnummer HRB 88301 och har sitt registrerade kontor på Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main. CGME:s tyska VAT-nummer är DE811285276. CGME är licensierad och övervakad av BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn and Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main).

 

© 2019 Citigroup Global Markets Europe AG. Citi, Citi och Arc Design är registrerade varumärken och servicemärken tillhörande Citigroup Inc. eller dess dotterbolag och används och är registrerade över hela världen.

Citi använder cookies på denna webbplats för att ge en bättre upplevelse. Genom att fortsätta att bläddra på den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer och parametrera dina cookiepreferenser
x
1 resultatUppdatera
 
Välj
  • False
  • True
Välj
  • False
  • True
Välj
  • False
  • True
Välj
  • False
  • True
 
TRACK OMX CG 1
OMXS30
Open End Index Certificates
2019-07-09
open end
-
-
Visa (25 / 50 / 100) resultat per sida
Gå till sidaSida 1 av 1
Select your broker:
 
SET AN ALERT
Set an Alert for the Product.
WKN / ISIN
Alert type
Change by
Bid
Percent
Alert name
Notification type
SET AN ALERT
AddOrEditAlert: SetUnderlyingAlertSubHeader
AddOrEditAlert: Isin
Alert type
Change by
AddOrEditAlert: Change Alert
Absolute
Alert name
Notification type
ADD TO WATCHLIST
ActionOverlay: WatchListConfirmationPrefixnull has been successfully added to your Watchlist.

 
 

Vänligen vänta