Engelska
Privatinvesterare

Citigroup Global Markets Europe AG

 

https://se.citifirst.com/SE

 

ANVÄNDARVILLKOR FÖR PRIVATKUNDER

För att ta del av informationen i denna sektion av webbplatsen https://www.citifirst.com (”webbplatsen”), måste du förbinda dig att följa de användarvillkor som uppställs nedan (dessa ”villkor”) och våra villkor för användande (gå till länken på denna webbsida för mer information). Dessa villkor bildar ett bindande juridiskt avtal mellan oss. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du börjar använda den här sektionen av webbplatsen. Under varje besök i den här sektionen av webbplatsen är du ansvarig för att ha kännedom om och är bunden av den aktuella versionen av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, har du inte rätt att använda den här sektionen av webbplatsen. Genom att klicka på ”Jag accepterar” nedan och få åtkomst till information och material som är tillgängligt i denna sektion av webbplatsen, accepterar du dessa villkor.

Viktigt meddelande: Av juridiska skäl kan innehållet i denna sektion av webbplatsen inte göras tillgängligt för invånare i USA. Detta material och de produkter som beskrivs häri erbjuds inte och riktas inte heller till personer som är medborgare, bosatta eller har hemvist eller säte i USA, och åtkomst av dem är förbjuden.

 

OM DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

Sektionen av webbplatsen finns på https://se.citifirst.com/SE och drivs av ett antal koncernföretag inom Citigroup (”Citigroup”), inklusive Citigroup Global Markets Europe AG (”CGME”, ”vi”, ”oss”. ”vår”) som övervakas av Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). Informationen i denna sektion av webbplatsen avser värdepapper (”produkterna”) och tillhandahålls endast för privat bruk. Denna sektion av webbplatsen, och informationen på den, är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte en inbjudan, erbjudande eller uppmaning att engagera sig i någon investeringsverksamhet inklusive att sälja eller köpa några finansiella instrument inklusive, men inte begränsat till, del i några produkter.

 

DIN TILLGÅNG TILL DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

För att få tillgång till information om produkterna har du valt Sverige som ditt hemland. Ditt val kommer att användas av oss för att bestämma vilken information du kommer att ha tillgång till på den här sektionen av webbplatsen. Genom att välja Sverige som ditt hemland och genom att klicka ”Jag accepterar” nedan, uppger, garanterar och intygar du till oss att du är bosatt i Sverige och inte är medborgare, bosatt eller har haemvist eller säte i USA,. Underlåtenhet att ge oss korrekt information behandlas som ett väsentligt brott mot dessa villkor. Alla produkter i förhållande till vilka information finns tillgänglig i denna sektion av webbplatsen är inte tillgängliga på alla geografiska platser, därför är denna sektion av webbplatsen inte avsedd att nås av användare som inte är bosatta i Sverige. Du får inte försöka få åtkomst till andra delar av webbplatsen än denna sektion av webbplatsen. Om ditt bosättningsland ändras måste du ändra tillgång till den sektionen av webbplatsen som gäller för ditt nya bosättningsland. Observera att det här kan leda till att du inte har tillgång till (i) information rörande samma produkter som tidigare, eller (ii) någon information alls (om ditt nya bosättningsland är en ”begränsad jurisdiktion” ).

 

INGEN RÅDGIVNING

Informationen i denna sektion av webbplatsen är tillgänglig endast i informationssyfte och det faktum att CGME har gjort den tillgänglig utgör inte investeringsrådgivning eller en rekommendation att köpa, sälja eller på annat sätt göra transaktioner med någon viss produkt. Produkter innebär vanligtvis en hög risk och är inte nödvändigtvis lämpliga för alla. Produkterna som finns i denna sektion av webbplatsen är endast avsedda för försäljning till sofistikerade investerare som har förmågan att förstå och hantera inblandade risker och är kanske inte lämpliga för dig.

Vid framställandet av informationen i denna sektion av webbplatsen har CGME inte tagit hänsyn till dina särskilda investeringsmål, din ekonomiska situation eller dina investeringsbehov. Ingenting i denna sektion av webbplatsen ska, eller är avsett att, utgöra finansiell, rättslig, redovisnings- eller skatterådgivning och varken CGME, eller någon av dess dotterbolag kommer att ge, eller göra en antydan om att ge, dig investeringsrådgivning till följd av din användning av denna sektion av webbplatsen. Tillgång till denna sektion av webbplatsen skapar inget avtal eller kontrakt enligt vilket CGME eller något av dess dotterbolag förbinder sig  att ge dig någon information eller investeringsrådgivning, och CGME och dess dotterbolag fungerar inte som ditt ombud. Informationen i denna sektion av webbplatsen tillhandahålls enbart på grundval av att du kommer att fatta dina egna investeringsbeslut.

Eventuella produkt-/strategiidéer tillhandahålls av vår försäljnings- och handelsavdelning. Sådant material är därför inte en direkt rekommendation från vår analysavdelning och direktiven om oberoende investerings- och finansanalys gäller inte. Vid de tillfällen då information som tillhandahålls inkluderar utdrag eller sammanfattande material som härrör från analysrapporter  från vår analysavdelning, rekommenderas du att erhålla och granska den ursprungliga rapporten för att se analytikerns fullständiga analys.

Inget erbjudande eller anbud lämnas. Ingenting i denna sektion av webbplatsen utgör, ingår i eller bör betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller inbjudan att köpa eller sälja några produkter som nämns i denna sektion av webbplatsen eller att engagera sig i någon nämnd investeringsverksamhet.

Vi rekommenderar starkt att du söker professionell investeringsrådgivning innan du fattar ett investeringsbeslut.

 

PRISER/HISTORISKA RESULTAT

Alla priser eller värden som tillhandahålls i denna sektion av webbplatsen är endast vägledande. Sådana priser eller värden reflekterar inte faktiska priser eller värden som skulle vara tillgängliga på marknaden vid något givet tillfälle eller vid det tillfälle då du beslutar dig för att köpa eller sälja en andel av en viss produkt. CGME åtar sig inte att uppdatera prisinformationen som finns tillgänglig i denna sektion av webbplatsen. Information om produkters och/eller underliggande investeringars historiska resultat är ingen indikation om framtida avkastning. Inget åtagande görs att någon produkt kommer att, eller sannolikt kommer att, uppnå resultat liknad dem som visas i denna sektion av webplatsen.

 

FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER

Möjligheten att sprida informationen som finns i denna sektion av webbplatsen kan vara begränsad genom lag. Denna sektion av webbplatsen, och informationen på den, är inte riktad till någon person till vilken det är olagligt att göra sådan information tillgänglig. Informationen i denna sektion av webbplatsen är endast tillgänglig för investerare i Sverige och informationen i denna sektion av webbplatsen riktas inte till, och görs inte heller tillgänglig för personer utanför Sverige. Produkterna är inte tillgängliga och prospekt och andra erbjudande material gällande dem kommer inte att distribueras till någon person bosatt i något land där sådan distribution skulle strida mot lokal lagstiftning eller reglering.

 

PRODUKTER

Produkterna  i denna sektion av webbplatsen kanske inte är lämpliga för alla privata investerare. Du bör därför noggrant överväga villkoren för att investera i en produkt samt söka professionell investeringsrådgivning innan du fattar ett beslut att investera i en produkt.

Informationen om produkter som finns i denna sektion av webbplatsen är endast tillgänglig för invånare i Sverige. Du bekräftar dock att valet av Sverige som din bostadsort inte betyder att någon eller alla produkter i förhållande till vilken information som görs tillgänglig, har ansetts lämpliga för dig.

 

ERBJUDANDEHANDLINGAR

Villkoren för produkterna finns i erbjudandehandlingar som förberetts av den berörda emittenten. I erbjudandehandlingarna ingår antingen ett grundprospekt (som kan kompletteras då och då) och slutliga villkor eller en emissionshandling och ett pristillägg (”erbjudandehandlingarna”). Vid eventuella skillnader mellan informationen i denna sektion av webbplatsen angående en viss produkt och villkoren i erbjudandehandlingarna, ska erbjudandehandlingarna råda. Villkoren i erbjudandehandlingarna som avser respektive produkt innehåller riskvarningar som är specifika för den produkten. I den utsträckning du avser att göra en investering i en produkt bör du noggrant läsa erbjudandehandlingarna. I den utsträckning som någon information i denna sektion av webbplatsen, inklusive eventuella erbjudandehandlingar, avser en tredje part som inte är ansluten till CGME, så har den informationen tillhandahållits av den tredje parten och den tredje parten är ensam ansvarig för denna information. CGME åtar sig inget ansvar för sådan tredjepartsinformation.

 

INVESTERA I PRODUKTER

Personer som är intresserade av att göra en investering i en produkt som avses i denna sektion av webbplatsen bör informera sig om (i) de rättsliga kraven i de länder där de har medborgarskap, bosättning, stadigvarande bosättning eller hemvist; (ii) eventuella utländska valutakontrollkrav som kan aktualiseras; och (iii) inkomstskatten och andra skattekonsekvenser som kan vara relevanta för förvärvet, innehavet eller avyttringen av en sådan investering. Du måste göra din egen självständiga bedömning av din behörighet att investera i någon produkt i denna sektion av webbplatsen enligt lagen i det land där du är medborgare, bosatt, har stadigvarande bosättning eller hemvist.

 

RISKVARNINGAR

Varje investering innebär risk. Produkter kan vara högriskinvesteringar som också är föremål för generella marknadsrisker. Du bör inte ingå i några transaktioner om du inte fullt ut har förstått alla sådana risker och självständigt har bestämt att sådana transaktioner är lämpliga för dig. Observera i detta sammanhang att:

• investeringar i produkter kan innebära stora risker inklusive, men inte begränsat till, ränterisk, valutarisk, likviditetsrisk, marknadsrisk, kreditrisk, politisk risk, företagsrisk och nuvarande värde;

• priset på och värdet av produkterna är inte garanterade;

• produktens värde kan fluktuera signifikant mellan produktens inköpsdatum och inlösen;

• produktens värde påverkas av priset eller nivåer av den underliggande tillgången, som kan fluktuera väsentligt och exponera produkten för förluster;

• produktens värde kan gå ner såväl som upp och du kan få tillbaka mindre än det du initialt investerade;

• prisfluktuationer i motsvarande instrument  påverkar produktens värde;

• Produktpriserna är volatila. Om värdet på de underliggande tillgångarna inte rör sig i den förväntade riktningen kan förluster i samband med produkten vara proportionellt större än förluster i den underliggande tillgången;

• Produkter har generellt en bestämd löptid och kan förfalla utan värde; investerare bör därför räkna med förluster upp till beloppet av det ursprungliga inköpspriset (och transaktionsavgifter som därmed uppkommit);

• tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. I den mån denna sektion av webbplatsen innehåller några indikationer på framtida resultat är sådana prognoser inte en tillförlitlig indikator om framtida resultat;

• värdet av produkter kan påverkas av förändringar i relevanta utländska valutakurser;

• Produkter kan vara föremål för förtida inlösen under vissa omständigheter, såsom förbud eller av skattemässiga skäl. Under sådana omständigheter kan produkter lösas innan förfallodagen för betydligt mindre än deras ursprungliga inköpspris;

• skattemässiga antaganden kan ändras om lagen ändras och värdet av skattebefrielse (om någon) beror på dina individuella omständigheter. Du bör konsultera dina egna skatterådgivare för att förstå eventuella tillämpliga skattekonsekvenser;

• marknaden för produkter kan vara begränsad på grund av brist på likviditet eller låg handelsvolym. Det innebär att det kan vara svårt att sälja dem till ett rimligt pris och, under vissa omständigheter, kan det vara svårt att sälja dem till något pris överhuvudtaget. Investerare bör inte förlita sig på att sälja produkterna vid en viss tidpunkt eller för ett visst belopp;

• investerare kanske inte kan säkra (”hedga”) riskerna med dessa investeringar. Investerare kan göra lika stora förluster på säkrade transaktioner såväl som förluster på produkterna. Varken emittenten eller något dotterbolag ger några försäkringar eller garantier för produktens prestanda och är inte skyldig att tillhandahåll en marknad för eller att återköpa produkterna; och

• insolvens eller oförmåga att uppfylla betalningsskyldigheter för någon institution som tillhandahåller tjänster såsom förvaring av tillgångar eller som fungerar som en motpart, kan orsaka ekonomiska förluster i produkten eller förseningar vid mottagande av pengar som väsentligt kan påverka värdet av din investering.

Ovanstående lista över riskfaktorer är inte fullständig och du kan vara utsatt för stor risk när du innehar produkten. Du hänvisas till de respektiveerbjudandehandlingarna för enskilda produkter för en fullständig lista över riskfaktorer. Vi rekommenderar starkt att du söker professionell investeringsrådgivning innan du fattar ett investeringsbeslut.

 

DIN ANVÄNDNING AV DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

Du får inte använda denna sektion av webbplatsen (eller tillåta eller påbjuda andra att använda den) enligt följande:

• för olagligt, olämpligt eller illegalt syfte eller verksamhet;

• för att sprida eller ta emot information som är obscen, oanständig, pornografisk, sadistisk, grym eller rasistisk i innehållet, av sexuellkaraktär, som främjar eller uppmuntrar diskriminering, hat eller rasism eller som kan leda till rättsliga åtgärder av någon anledning;

• på ett sätt som är avsett att hota, trakassera eller skrämma;

• för att bryta mot Citigroups, CGME:s eller någon tredjeparts upphovsrätt, varumärke, proprietära- eller andra immateriella rättigheter;

• för att skada Citigroups eller CGME:s namn eller rykte eller CGME:s dotterbolag eller någon tredjepart;

• för att utge dig för att vara någon av Citigroups eller CGME:s medarbetare eller en annan person, eller använda ett falskt namn vid användning av denna sektion av webbplatsen, eller antyda en samhörighet med Citigroup eller CGME;

• för att bryta sig förbi Citigroups eller CGME:s säkerhetsåtgärder eller tränga in i andra enheters system (”dataintrång”);

• för att överföra oönskade mängder med e-postmeddelanden (till exempel skräppost) eller att avlyssna, störa eller omdirigera e-post som är avsedd för andra som använder denna sektion av webbplatsen;

• för att generera en överdriven mängd av internettrafik, för att störa Citigroups eller CGME:s nätverk eller andras användning av denna sektion av webbplatsen eller för att engagera sig i aktiviteter som är utformade för att, eller ha effekten av att, försämra eller neka tillgång till tjänsten till andra användare av denna sektion av webbplatsen eller andra;

• att föra in virus, maskar, skadlig kod och/eller trojanska hästar på internet eller på denna sektion av webbplatsen eller någon annan enhets system och det är ditt ansvar att se till att det du laddar ner eller väljer för din användning av denna sektion av webbplatsen är fri från sådana föremål;

• att skicka eller överföra information som är ärekränkande, bedräglig eller vilseledande inklusive, men inte begränsat till, bedrägerier som ”tjäna-pengar-fort”-system eller ”pyramid/kedje”-brev; och/eller

• att överföra konfidentiell eller skyddad information, förutom uteslutande på egen risk.

När du besöker denna sektion av webbplatsen kommer CGME:s server att registrera din IP-adress tillsammans med datum, tid, sidor som besökts och varaktigheten för ditt besök. Obeservera att CGME använder cookies, ibland även kallade kakor, på den här sektionen av webbplatsen. En cookie är en liten datafil. Sådana cookies hämtar inte information om dig som lagras på din hårddisk och skadar inte eller förstör din dator eller datafiler. Du är inte skyldig att acceptera en cookie som CGME skickar till dig, och du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies.

När du använder denna sektion av webbplatsen måste du följa alla gällande lokala, nationella och internationella lagar och förordningar, inklusive de som rör datasekretess, internationell kommunikation och export av teknisk- eller personlig data. Det kan vara olagligt att ladda ned informationen i denna sektion av webbplatsen i vissa länder och CGME och dess koncernbolag avsäger sig allt ansvar om någon användare av denna sektion av webbplatsen laddar ned någon information från denna sektion av webbplatsen i strid med någon lag eller förordning i Sverige.

 

ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV DENNA SEKTION AV WEBBPLATSEN

Tillgång till denna sektion av webbplatsen ges på tillfälligbasis och CGME förbehåller sig rätten att utan förvarning återkalla eller ändra tjänsten som tillhandahålls på denna sektion av webbplatsen.

Information och åsikter som finns i denna sektion av webbplatsen har sammanställts eller ankommit till CGME från källor som tros vara pålitliga. Alla åsikter som tillskrivs CGME utgör dess bedömning vid det datumdå materialet upprättades och den kan ändras utan förvarning.

CGME är ansvariga – förutom i fall av kroppsskada – endast för avsiktlig försummelse (Vorsatz) eller grov vårdslöshet (grobe Fahrlässigkeit). Dessutom kommer CGME att vara ansvariga för vanlig oaktsamhet (leichte Fahrlässigkeit) av grundläggande skyldigheter, begränsad till vanligen förutsebara skador.

Härmed godkänner du att inte väcka åtal mot oss eller vidta åtgärder, oberoende av några gällande krav mot CGME, dess respekterade medlemmar från myndigheter (organ), medarbetare och agenter (Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen) från CGME eller dess dotterbolag. Detta gäller inte vid kroppsskada såväl som vid avsiktlig försummelse.

 

INTRESSEKONFLIKTER

CGME, bolag i samma koncern som CGME och deras styrelsemedlemmar, ledning, medarbetare eller kunder (”Citi-enheten”) kan ha andra affärsförhållanden med och tillgång till information från emittent(-er) av värdepapper, finansiella instrument eller andra typer av intressen som är identiska med eller relaterade till transaktioner som har ingåtts med investerare.

En Citi-enhet kan ha olika roller i relation till produkterna och kan, som sådan, ha en intressekonflikt som uppstår till följd av den roll som den utför i relation till produkterna eller till följd av dess aktiviteter mer generellt. En Citi-enhet kan ha skyldigheter gentemot andra personer än innehavarna av produkten. Dessa andra personers intressen kan skilja sig från de intressen som innehavarna av produkten har och i sådana situationer kan Citi-enheten fatta beslut som påverkar sådana innehavare negativt.

En Citi-enhet kan ha eller ha haft ägarandel eller långa eller korta positioner i några finansiella instrument som ligger till grund för produkten eller andra finansiella instrument som hänvisas till i denna sektion av webbplatsen och kan när som helst göra inköp och/eller försäljning i dem som huvudansvarig eller agent. Dessutom kan CGME och/eller dess dotterbolag agera eller har agerat som marknadsgarant med avseende på ett underliggande finansiellt instrument eller ingått i ett arrangemang för att säkra marknadsrisken i samband med ett sådant finansiellt instrument.

CGME har en intressekonfliktpolicy som specificerar de förfaranden som den följer och de åtgärder som den har vidtagit för att undvika sådana konflikter eller hantera sådana konflikter på ett sätt som säkerställer en rättvis behandling av sina kunder.

 

LÄNKAR I SEKTION AV WEBBPLATSEN

Där den här sektionen av webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredjepart, tillhandahålls dessa länkar endast för din information och utgör inte någon form av rådgivning eller rekommendation och – i den utsträckning som länkar till andra webbplatser och källor som tillhandahålls av tredje part länkar till information om andra investeringsprodukter – är detta inte att behandlas som någon form av avsiktlig direkt eller indirekt marknadsföring av sådana produkter i Sverige. CGME har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och varken CGME eller något bolag i samma koncern som CGME lämnar någon utfästelse om huruvida sådana webbplatser eller resurser är korrekta eller fullständiga samt har inte och kommer inte granska eller uppdatera dem. Varken CGME eller något eller något bolag i samma koncern som CGME tar något ansvar för webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredjepart, eller för eventuell förlust eller skada som kan uppstå av din användning av dem.

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

CGME är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i denna sektion av webbplatsen och materialet som publiceras på den. Dessa verk skyddas av lagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls. Du får använda materialet i denna sektion av webbplatsen och ladda ner och reproducera det i papperskopia endast för din egen användning   och endast om du behåller och inte ändrar några upphovsrättsliga- eller andra  meddelanden. Sådant material får inte heller reproduceras, distribueras, lagras i ett datasystem, länkas till, modifieras eller överföras, i någon form eller på något sätt (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) utan föregående skriftligt samtycke från CGME. Ingenting i denna sektion av webbplatsen ska tolkas som att en licens eller någon annan rättighet beviljas till eller i relation till någon av CGME:s eller något bolags i samma koncern som CGME eller någon tredjeparts rättigheter såsom varumärken..

 

DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar och använder personuppgifter, som du delar med oss när du besöker vår webbplats, i enlighet med lagkraven för e-handel.

På denna webbplats samlar vi in personliga- och icke-personliga uppgifter.

Icke-personlig information

När du besöker vår webbplats, samlar vi in icke-personlig information som till exempel vilken webbläsare och vilken version du använder, vilken typ av operativsystem du har och från vilken webbplats du kom från eller annons du tittade eller klickade på. Den här informationen hjälper oss att tillhandahålla en online-upplevelse som matchar din enhet och för att hantera vår onlineannonsering.

 

Personlig information

Utöver informationen som beskrivs i föregående sektion kan vi även samla in personlig information såsom din IP-adress. Insamlingen av denna personliga information gör att vi kan erbjuda dig en interaktiv online-upplevelse.

 

Kakor eller cookies

En kaka eller cookie är en liten textfil som en webbserver kan placera på din dator när du besöker en webbplats (”cookie”). Filen identifierar en unik dator. Information som lagras i en cookie som skickas av Citi kan endast läsas av Citi eller företag som vi arbetar med för att driva denna webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med våra webbplatser genom att ge information om de besökta områdena, tiden som spenderats på webbplatsen och eventuella problem som uppstått, som till exempel felmeddelanden. Detta hjälper oss att förbättra prestandan på våra webbplatser.

Du kan kontrollera om du vill acceptera cookies eller inte. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa funktioner och tjänster på vår webbplats inte fungera korrekt eftersom vi kanske inte kan känna igen dig.

 

Om du föredrar att inte acceptera cookies kan du:

 

Ändra dina webbläsarinställningar till att meddela dig när du tar emot en cookie, vilket låter dig välja om du vill acceptera den eller inte

 

Ställa in din webbläsare att automatiskt inte acceptera några cookies

 

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur besökare använder webbplatsen. Information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje parter där det är nödvändigt att göra så enligt lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med någon annan information som innehas av Google. Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till behandlingen av informationom dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

 

Du kan förhindra Googles insamling och användning av information (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

För frågor rörande behandling av information, i allmänhet relaterade till dataskydd eller vid eventuella klagomål, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud:

Kurt Küpper

Dataskyddsombud på Citigroup Global Markets Europe AG

E-post: Data.Privacy.Office.Germany@citi.com

 

TILLÄGG TILL DESSA VILLKOR

CGME kan ändra dessa villkor när som helst genom tillägg på den här sidan. Du förväntas titta på den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar som CGME gör, eftersom de är bindande för dig.

Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller behörig myndighet bedöms vara olaglig, upphävd, ogiltig eller inte verkställbar enligt lagen i någon jurisdiktion ska lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av övriga av dessa villkor i den jurisdiktionen inte påverkas, och lagligheten, giltigheten och verkställbarheten av alla dessa villkor i någon annan jurisdiktion ska inte påverkas.

 

YTTERLIGARE VILLKOR

Dessa villkor anger de villkor på vilka du kan använda denna sektion av webbplatsen och gäller för varje sida av denna sektion av webbplatsen, varesig dessa villkor visas på varje enskild sida eller inte. Din användning av vissa delarav denna sektion av webbplatsen kan vara föremål för separata eller ytterligare villkor. Genom åtkomst till sådana sidor godkänner du att vara bunden av dessa separata eller ytterligare villkor. I händelse av konflikt mellan villkoren och dessa ytterligare eller separata villkor, kommer dessa separata eller ytterligare villkor att styra din användning av dessa delar eller sidor av denna sektion av webbplatsen.

 

DISTRIBUTIONSVILLKOR

Genom att engagera dig i aktiviteter relaterade till marknadsföring och distribution av någon av de produkter som finns på denna sektion av webbplatsen, kommer du att anses ha kommit överens om och accepterat vår standardform av distributionsvillkor, som finns tillgänglig på följande webbplats: www.citifirst.com/distribution

 

LAG OCH SKILLNADER

Dessa villkor och eventuella utomkontraktuella förpliktelser som följer av eller är förbundna med dem styrs av tysk lag och dessa villkor ska tolkas i enlighet med tysk lag. Tyska domstolar kommer att ha icke-exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister som uppkommer ur, eller är relaterad till, användningen av denna sektion av webbplatsen.

 

OM Citigroup Global Markets Europe AG

CGME är registrerad hos den lokala domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland med registreringsnummer HRB 88301 och har sitt registrerade kontor på Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main. CGME:s tyska VAT-nummer är DE811285276. CGME är licensierad och övervakad av BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn and Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main).

 

© 2019 Citigroup Global Markets Europe AG. Citi, Citi och Arc Design är registrerade varumärken och servicemärken tillhörande Citigroup Inc. eller dess dotterbolag och används och är registrerade över hela världen.

Citi använder cookies på denna webbplats för att ge en bättre upplevelse. Genom att fortsätta att bläddra på den här webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Läs mer och parametrera dina cookiepreferenser
x
Terms, Conditions and small print

Citigroup Global Markets Europe AG


https://se.citifirst.com/EN

 

TERMS OF USE FOR RETAIL CLIENTS

In order to view the information on this section of the website https://www.citifirst.com (the “Website”), you must accept the terms and conditions set out below (these “Terms”) and our terms of use (please go to the link on this webpage for more information). These Terms create a binding legal agreement between us. For your own protection and benefit, please read these Terms carefully before starting to use this section of the Website. During each visit to this section of the Website, you are responsible for being familiar with, and are bound by, the then current version of these Terms. If you do not agree to these Terms, please refrain from using this section of the Website. By clicking “I Accept” below and accessing the information and material available on this section of the Website, you accept these Terms.

Important Notice: For legal reasons the contents of this section of the Website cannot be made available to U.S. residents. These materials and any products described herein are not being offered or targeted to U.S. persons or to U.S. residents and access by them is prohibited.


ABOUT THIS SECTION OF THE WEBSITE

The section of the Website is located at https://de.citifirst.com/EN and is operated by a number of group companies of Citigroup (“Citigroup”) including Citigroup Global Markets Europe AG (“CGME”, “we”, “us”, “our”), which is supervised by Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin). The information on this section of the Website relates to securities (the “Products”) and is provided for your private use only. This section of the Website, and the information on it, are provided for informational purposes only and do not constitute an invitation, offer or solicitation to engage in any investment activity including to sell or purchase any financial instruments including, but not limited to, an interest in any Products.


YOUR ACCESS TO THIS SECTION OF THE WEBSITE

In order to access information about Products, you have selected Sweden as your country of residence. Your selection will be used by us to determine the information that you will be able to access on this section of the Website. By selecting Sweden as your country of residence, and clicking “I Accept” below, you represent, warrant and undertake to us that you are resident in Sweden and are neither a U.S. resident nor a U.S. Person. Failure to provide us with accurate information will be treated as a material breach of these Terms. Not all Products in relation to which information is available on this section of the Website are available in all geographical locations and so this section of the Website is not intended to be accessed by users of the section of the Website that are not resident in Sweden. You must not attempt to gain access to areas of the Website other than this section of the Website. If your country of residency changes, you must access the section of the Website that relates to your new country of residency. Please note that this may result in you not being able to access (i) information in relation to the same Products as before, or (ii) any information at all (if a restricted jurisdiction).


NO ADVICE

The information on this section of the Website is provided for information only and the fact that CGME has made it available does not constitute investment advice or a recommendation to buy, sell or otherwise transact in any particular Product. Products typically involve a high degree of risk and are not necessarily suitable for everyone. The Products featured on this section of the Website are only intended for sale to sophisticated investors who are capable of understanding and assuming the risks involved and may not be suitable for you.

In preparing the information on this section of the Website, CGME has not taken account of your particular investment objectives, financial situation or investment needs. Nothing on this section of the Website shall, or is intended to, constitute financial, legal, accounting or tax advice and neither CGME, nor any of its affiliates, will, and do not purport to, provide you with investment advice as a result of your use of this section of the Website. By accessing this section of the Website, no contract is created under which CGME or any of its affiliates agrees to provide you with any information or investment advice and CGME and its affiliates are not acting as your agent. The information on this section of the Website is provided solely on the basis that you will make your own investment decisions.

Any product/strategy ideas are provided by our sales and trading department. Such material is therefore not a direct recommendation from our research department and the directives on the independence of research do not apply. On the occasions where information provided includes extracts or summary material derived from research reports published by our research department, you are advised to obtain and review the original piece of research to see the research analyst’s full analysis.

No offer is being made. Nothing in this section of the Website constitutes, forms part of or should be considered as an offer, solicitation or invitation to buy or sell any Products on this section of the Website or to engage in any investment activity mentioned.

We strongly recommend that you seek professional investment advice before making any investment decision.


PRICES / HISTORIC PERFORMANCE

All prices or values provided on this section of the Website are indicative only. Such prices or values may not reflect actual prices or values that would be available in the market at the time provided or at the time you may decide to purchase or sell an interest in a particular Product. CGME accepts no responsibility for updating the price information available on this section of the Website. Information on historic performance of Products and/or underlying investments is no indication of future performance. No representation is made that any Product will, or is likely to, achieve results similar to those shown


SELLING RESTRICTIONS

The distribution of the information contained on this section of the Website may be restricted by law. This section of the Website, and the information on it, are not addressed to any person to whom it is unlawful to make such information available. The information on this section of the Website is only made available to investors in Sweden and the information on this section of the Website is not aimed or directed at, or made available to, persons outside Sweden. The Products are not available and prospectuses and other offering materials in respect of them will not be distributed to any person resident in any country where such distribution would be contrary to local law or regulation.


PRODUCTS

The Products contained in this section of the Website may not be suitable for all retail investors. You should therefore consider the terms of investment in any Product carefully, and seek professional investment advice, before making any decision to invest in a Product.

The information about Products contained in this section of the Website is only made available to residents of Sweden. However, you acknowledge that the selection of Sweden as your country of residence does not mean that any or all Products in relation to which information is made available, have been deemed suitable for you.


OFFERING DOCUMENTS

The conditions of the Products are contained in offering documents prepared by the relevant issuer. The offering documents comprise either a base prospectus (which may be supplemented from time to time) and final terms or an offering circular and a pricing supplement (the “Offering Documents”). In the event of any inconsistency between the information on this section of the Website regarding a particular Product and the terms of the Offering Documents, the Offering Documents shall prevail. The terms of the Offering Documents relating to each Product will contain risk warnings which are specific to that Product. To the extent you intend on acquiring an interest in a Product, you should read the Offering Documents carefully. To the extent that any information on this section of the Website, including any Offering Documents, relates to a third party which is not affiliated with CGME, this information has been provided by that third party and is the sole responsibility of such third party. As such, CGME accepts no liability for such information.


INVESTING IN PRODUCTS

Persons interested in acquiring any interest in a Product referred to on this section of the Website should inform themselves as to (i) the legal requirements within the countries of their nationality, residence, ordinary residence or domicile; (ii) any foreign exchange control requirement which they might encounter; and (iii) the income tax and other tax consequences which might be relevant to the acquisition, holding or disposal of such investment. You must make your own independent assessment as to your eligibility to invest in any Product referred to on this section of the Website under the laws of your country of nationality, residence, ordinary residence or domicile.


RISK WARNINGS

Any investment involves risk. Products can be high risk investments which are also subject to general market risks. You should not enter into any transactions unless you have fully understood all such risks and have independently determined that such transactions are appropriate for you. In this respect please note that:

• any investment in Products may involve substantial risks including, but not limited to, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, market risk, credit risk, political risk, company risk and current value;

• the price and value of the Products are not guaranteed;

• the value of the Products may fluctuate significantly between the purchase date of the Product and maturity;

• the value of the Products will be affected by the price or levels of the underlying asset which may fluctuate substantially and expose the Product to losses;

• the value of Products can go down as well as up and you may receive back less than you initially invested;

• price fluctuations in the corresponding subscription items influence the value of the Products;

• Product prices are volatile. If the basic value moves contrary to the anticipated direction, losses in connection with the Product may be proportionately greater than losses in connection with the basic value;

• Products generally have a limited term and may expire without value; investors should therefore reckon with losses to the amount of the original purchase price (and the transaction fees thus incurred);

• past performance is no reliable indicator for future performance. To the extent that this section of the Website contains any indications as to future performance, such forecasts are not a reliable indicator of future performance;

• the value of Products may be affected by changes in any relevant foreign exchange rates;

• Products may be subject to early redemption in certain circumstances, such as illegality and for tax reasons. In such circumstances, Products may be redeemed prior to the maturity date for substantially less than their original purchase price;

• tax assumptions may change if the law changes, and the value of tax relief (if any) will depend upon your individual circumstances. You should consult your own tax advisers in order to understand any applicable tax consequences;

• the market for Products may be limited due to a lack of liquidity or low trading volume. This means that there may be difficulty in selling them at a reasonable price and, in some circumstances; it may be difficult to sell them at any price. Investors should not rely on selling the Products at a particular time or for a particular amount;

• investors may not be able to hedge the risks involved with these investments. Investors could make equal losses on any hedging transactions as well as losses on the Products. Neither the issuer nor any affiliate provides any assurances or guarantee as to the performance of the Products and is not under any obligation to make a market in or to repurchase the Products; and

• the insolvency or inability to meet payment obligations of any institution providing services such as safekeeping of assets or acting as a counterparty may expose the Product to financial loss or delays in receiving monies due which may substantially affect the value of your investment.

The above list of risk factors is not complete and you may be subject to considerable risk when holding the Product. You must refer to the relevant Offering Documents with respect to individual Products for a full list of risk factors. We strongly recommend that you seek professional investment advice before making any investment decision.


YOUR USE OF THIS SECTION OF THE WEBSITE

You must not use this section of the Website (or permit or procure others to use it) as follows:

• for any unlawful, improper or illegal purpose or activity;

• to communicate or receive information that is obscene, indecent, pornographic, sadistic, cruel, or racist in content, of a sexually explicit or graphic nature, which promotes or incites discrimination, hatred or racism or which might be legally actionable for any reason;

• in a manner intended to threaten, harass, or intimidate;

• to violate Citigroup’s, CGME’s or any third party's copyright, trademark, proprietary or other intellectual property rights;

• to damage Citigroup’s or CGME’s name or reputation or that of CGME’s affiliated companies or any third parties;

• to impersonate any of Citigroup’s or CGME’s employees or other person or use a false name while using this section of the Website or implying an association with Citigroup or CGME;

• to penetrate Citigroup’s or CGME’s security measures or other entities' systems ("hacking");

• to transmit unsolicited voluminous emails (for example, spamming) or to intercept, interfere with or redirect email intended for others using this section of the Website;

• to generate excessive amounts of internet traffic, to interfere with Citigroup’s or CGME’s network or other’s use of this section of the Website or to engage in activities designed to, or having the effect of, degrading or denying service to other users of this section of the Website or others;

• to introduce viruses, worms, harmful code and/or Trojan horses onto the internet or into this section of the Website or any other entity’s systems and it is your responsibility to ensure that whatever you download or select for your use from this section of the Website is free from such items;

• to post or transmit information that is defamatory, fraudulent or deceptive including, but not limited to, scams such as "make-money-fast" schemes or "pyramid/chain" letters; and/or

• to transmit confidential or proprietary information, except solely at your own risk.

When you visit this section of the Website, CGME’s server will record your IP address together with the date, time, page visited and duration of your visit. Please note that CGME uses cookies on this section of the Website. A cookie is a small data file. Such cookies do not retrieve information about you stored on your hard drive and do not corrupt or damage your computer or computer files. You are not obliged to accept a cookie that CGME sends to you, and you can in fact modify your browser so that it will not accept cookies.

When using this section of the Website, you must comply with all applicable local, national and international laws and regulations, including those related to data privacy, international communications and exportation of technical or personal data. It may be illegal to download the information contained on this section of the Website in certain countries and CGME and its affiliates disclaim all responsibility if any user of this section of the Website downloads any information from this section of the Website in breach of any law or regulation of Sweden.


LIABILITY FOR USE OF THIS SECTION OF THE WEBSITE

Access to this section of the Website is permitted on a temporary basis and CGME reserves the right to withdraw or amend the service it provides on this section of the Website without notice.

Information and opinions contained on this section of the Website have been compiled or arrived at by CGME from sources believed to be reliable. Any opinions attributed to CGME constitute its judgement as of the date of the relevant material and are subject to change without notice.

CGME will be liable – except in cases of bodily harm – only for willful misconduct (Vorsatz) or gross negligence (grobe Fahrlässigkeit). Further CGME will be liable for the ordinary negligent breach (leichte Fahrlässigkeit) of fundamental obligations, limited to typically foreseeable damages.

You hereby agree not to raise any claims or undertake proceedings against us, irrespective of any existing claims against CGME, its respective members of the governing bodies (Organe), employees, and agents (Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen) of CGME or any affiliates. This will not apply in cases of bodily harm as well as in cases of willful misconduct.


CONFLICTS OF INTEREST

CGME, its affiliates and their directors, officers, employees or clients (a “Citi Entity”) may have other commercial relationships with and access to information from the issuer(s) of securities, financial instruments or other interests identical or related to transactions entered into with investors.

A Citi Entity may perform various roles in relation to the Products and, as such, may have a conflict of interest which arises as a consequence of the role it performs in relation to the Products or as a consequence of its activities more generally. A Citi Entity may owe professional and fiduciary obligations to persons other than the holders of the Product. The interests of these other persons may differ from the interests of the holders of a Product and in such situations, the Citi Entity may take decisions which adversely affect such holders.

A Citi Entity may have or have had interests or long or short positions in any financial instruments underlying the Product or other financial instruments referred to on this section of the Website and may at any time make purchases and/or sales in them as principal or agent. In addition, CGME and/or its affiliates may act or have acted as market maker in respect of an underlying financial instrument or entered into an arrangement to hedge the market risk associated with such financial instrument.

CGME has a conflicts of interest policy which specifies the procedures that it follows and the measures that it has adopted in order to avoid such conflicts or to manage such conflicts in a way that ensures fair treatment for its clients.


LINKED SECTION OF THE WEBSITES

Where this section of the Website contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only and do not constitute any form of advice or recommendation and – to the extent that links to other websites and sources provided by third parties link to information on other investment products – this cannot be treated as any form of intended direct or indirect marketing of such products in Sweden. CGME has no control over the contents of those websites or resources and neither CGME nor any of its affiliates make any representation as to the accuracy or completeness of such websites or resources and have not and will not review or update them. Neither CGME nor any of its affiliates accept any responsibility for websites and resources provided by third parties or for any loss or damage that may arise from your use of them.


INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

CGME is the owner or the licensee of all intellectual property rights in this section of the Website, and in the materials published on it. Those works are protected by laws and treaties around the world. All such rights are reserved. You may use the materials on this section of the Website and download and reproduce them in hard copy for your own reference only provided you retain and you do not alter all copyright and other proprietary notices. Such materials may not otherwise be reproduced, distributed, stored in a data retrieval system, linked to, modified or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of CGME. Nothing on this section of the Website may be construed as granting any license or right in relation to any of CGME’s proprietary rights such as trademarks or those of its affiliates or any third party.


YOUR PERSONAL DATA

We process and use personal data which you disclose to us while visiting our website in accordance with the legal requirements set out for e-commerce.

On this website we collect personal and non-personal data.

Non personal information

When you visit our site, we gather non-personal information such as what browser and which version of it you're using, the type of operating system you have and which site you came from or advertisement you viewed or clicked on. This information helps us provide an online experience that matches your device and to manage our online advertising.

Personal information

In addition to the information described in the previous section, we may also gather personal information such as your IP-address. Collecting this personal information enables us to offer you an interactive online experience.


Cookies

A cookie is a small text file that a web server may place on your computer when you visit a site. The file uniquely identifies a computer. Information stored in a cookie sent by Citi can only be read by Citi or companies we work with to operate this website. These cookies help us understand how visitors interact with our websites by providing information about the areas visited, the time spent on the website and any issues encountered, such as error messages. This helps us improve the performance of our websites.

You can control whether to accept cookies or not. If you decide to not accept cookies, some features and services on our site may not work properly because we may not be able to recognize you.

If you would prefer not to accept cookies, you can:

• Change your browser settings to notify you when you receive a cookie, which lets you choose whether or not to accept it

• Set your browser to automatically not accept any cookies


Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies to help the website analyze how visitors use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.

You can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For questions concerning the processing of data, generally related to data protection or in case for complains, please contact our data privacy officer:

Kurt Küpper

Data Privacy Officer of Citigroup Global Markets Europe AG

E-Mail: Data.Privacy.Office.Germany@citi.com


AMENDMENTS TO THESE TERMS

CGME may change these Terms at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time to take notice of any changes CGME makes, as these are binding on you.

If any provision of these Terms is held by any court or competent authority to be illegal, void, invalid or unenforceable under the laws of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of the remainder of these Terms in that jurisdiction shall not be affected, and the legality, validity and enforceability of the whole of these Terms in any other jurisdiction shall not be affected.


ADDITIONAL TERMS

These Terms set out the terms on which you may make use of this section of the Website and apply to every page of this section of the Website, whether or not these Terms appear on each individual page. Your use of certain sections of this section of the Website may be subject to separate or additional terms and conditions. By accessing such pages, you agree to be bound by those separate or additional terms and conditions. In the event of any conflict, those separate or additional terms and conditions will govern your use of those sections or pages of this section of the Website.


DISTRIBUTION TERMS

By engaging in any activities relating to the marketing and distribution of any of the products featured on this section of the Website, you will be deemed to have agreed and accepted our standard form of distribution terms, which is available at the following website: www.citifirst.com/distribution terms


LAW AND VARIATION

These Terms and any non-contractual obligations arising from or connected with them are governed by German law and these Terms shall be construed in accordance with German law. German courts will have non-exclusive jurisdiction over any dispute arising from, or related to, use of this section of the Website.


ABOUT Citigroup Global Markets Europe AG

CGME is registered with the local court in Frankfurt am Main, Germany with registration number HRB 88301 and has its registered office at Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main. CGME’s German VAT number is DE811285276. CGME is licensed and supervised by BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn and Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main).


© 2018 Citigroup Global Markets Europe AG. Citi, Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.

 

Vänligen vänta